Halzion/ハルジオン (Simlish Version) lyrics

by

YOASOBI


Omu shushura kurapi no kapa uinauwano chobiyaku
Senusu saruki buraberi todenri tokiba kanupi nisasukiba
Naima kona bisobo nari imbara kuki mo
Inakonkaru yabi nafuri no nebasobo
Shouten no bakara ranpida chibo kamo perupei suwa budei

Sakara pojo jama ni bubapa ni ibaro keja sarebo
Ibosa mubi anji ni bomimaki maru
Ibosenna wa bojouno yaba ni soga raboma sukaza yama ni kubeta
Inbara sensei kibaro watabacho peripa nabi erabo
Sakuna mosu kobemai nashoika nasa
Kanno jibo hiroshi unezo usai ni uebu

Aaaah aah

Purei me kurei mokesa jasasei inpawa kana wa ramajiku mahei
Daso upasenshi yabare yabare
Purei me kurei akosa won pajen sesuna rikushina sotoki wa berepana banii

Wasabu wasabu sano chibi imbara fenisa
Bomobin konkoi ya konkari no uibo uekusa nawo
Choube na dakapa sakuna yanbano tari
Inbara rejenu zokaba itabi
Igo sosumiba nanoui sagipa piro gibanu
Wanapa mushika boka suneiba bupi doki bacho
Anaku shakurenu sapurishi kisa more naru noga- barucho
Tokiba sobe tsumani bapiranei zanaka bapo ropushida
Kasa wo beruka puri no norunai heika ni na boobs
Ikesacha gapabisha taso wonara sogurabi momagura- bapisharo
Uekuseno raza yamato mikabasa satobi shasa popacha
Kirasha ritabi no riza rimano sukabi renno chibo mibaza samu

Araba wano nosabo shinaparo yakosa sepu rejino
Yakeisa shinguru resama mununa habuna
Chima beruka ima wazo hapomuna sepomuna serapai redaragu
Uekusana raza yamato makoshajo orabemane jeshabo iboma wasabiku pozame mokimaru
Pamanijou chupane supacha kofefa zaki ni chawaruno kaninari zaruzami

Aaaah!
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net