Zohar Argov - זוהר ארגוב

"Haya Ze Be,קrev Sagrir - היה זה בערב סגריר"

היה זה בערב סגריר
ירד אז הגשם ברחובות העיר
ישבתי על ספסל צופה אל הכביש
הכל פה דומם ולא עובר איש

גבר בי השעמום ערב מאוד קר
לך לישון גילי כי כבר מאוחר
היא באה לפתע למרות כל הכפור
הלכה לה השינה כבר בא לו הסיפור

חשבתי פעמים זה לא בא תמיד
קפצתי על המציאה כמו כל צעיר
השחר הפציע ירדו הטללים
חובקים זה עם זו נהנים מהחיים

היה זה בבוקר השמש כבר זרחה
אמרתי לה שלום והיא רק צחקה
אם אתה פיקח הסק המסקנה
לשבת על ספסל זה לא סכנה

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net