Zohar Argov - זוהר ארגוב

"America Sheli - אמריקה שלי"

נסעתי לאמריקה למצוא אפשרויות
אמרו לי אנשים ששם
קל יותר לחיות
ארזתי מזוודה
תליתי בה תקוות
עליתי על מטוס
פשוט קצת לנסות

הגעתי לאמריקה
למצוא אפשרויות
ירדתי לי שם בניו-יורק
עיר גדולה מאוד
הלכתי לאיבוד
בין המון שבילים
התחלתי להרגיש
שזה לא בשבילי

ארץ ישראל
היא אמריקה שלי
האוכל השפה וכל החברים
ארץ ישראל
היא אמריקה שלי
נשים כל כך יפות
והמון שירים

אחרי יומיים או שלושה
רציתי כבר לחזור
חשבתי על ארצי
שהשארתי מאחור
חיפשתי רמזים
שיזכירו את ביתי
אך כל מה שמצאתי
פשוט שבר אותי

עבר שבוע לא יותר
שאלתי עד מתי
עליתי על מטוס
ישר לארץ אבותי
נשמתי מלמעלה
את ריח אדמתי
צחקתי ובכיתי
חזרתי אל ביתי

ארץ ישראל
היא אמריקה שלי
האוכל השפה וכל החברים
ארץ ישראל
היא אמריקה שלי
נשים כל כך יפות
והמון שירים

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net