Idan Amedi - עידן עמדי

"Mipo Lesham - מפה לשם"

[בית 1]
מפה לשם
הכל הלך אחרת
אני מריץ אחורה
חוזר לראש הסרט
מחפש לי רגע
לשים עליו ת׳יד
מפה לשם
יש פקקים ממילא
דגלים של המשיח
אומרים שהוא בדרך
אני חושב עלייך
הלוואי תגיעי גם

[פזמון]
מפה לשם
עכשיו אני פיכח
מפה לשם
הלב נרגע, כמעט שוכח
מפה לשם
אני זוכר כמה מילים
מפה לשם
בלי שנבחין חלפו שנתיים
מפה לשם
קיימת ציפייה עדיין
מפה לשם
אני זוכר כמה מילים
ושדה פתוח, את ברוח
בדמיון שלי אנחנו מנצחים

[בית 2]
מפה לשם
הכל חוזר אלינו
כל מה שנשבר סביב
אני מוצא אצלנו
בטוב שלא אמרנו
ברע שנאמר
ואיך נדע לחזור
אם לא רואים את הדרך
איך מתעקשים על האמת
אם מכורים לשקר
אני חושב עלייך
הלוואי תגיעי גם

[פזמון]
מפה לשם
עכשיו אני פיכח
מפה לשם
הלב נרגע, כמעט שוכח
מפה לשם
אני זוכר כמה מילים
מפה לשם
בלי שנבחין חלפו שנתיים
מפה לשם
קיימת ציפייה עדיין
מפה לשם
אני זוכר כמה מילים
ושדה פתוח, את ברוח
בדמיון שלי אנחנו מנצחים
אנחנו מנצחים
אנחנו מנצחים

[אאוטרו]
מפה לשם
הם מחפשים יורש למלך
מפה לשם
הכל תלוש, הכל בערך
מפה לשם
אני זוכר אותך איתי
בשדה פתוח, את ברוח
בדמיון שלי אנחנו מנצחים
אנחנו מנצחים
אנחנו מנצחים

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net