RM - Bicycle (ترجمه ی فارسی) lyrics

by

Genius Farsi Translations (ترجمه‌ی فارسی)


[اینترو]
دارم با دوتا پام پدال میزنم
با تو روبرو میشم، کسی که نمی تونم ببینم
یه چند سانتیمتری لرزیدن دارن
مثل همیشه باهام احوالپرسی می کنند

[ورس 1]
می خوام که ریتم آهنگ رو کند نگه دارم
ذهنم همین الانش هم روی حالت آخرهفته است
هیچ ماشین روشنی یا هیچ بار بازی نمی بینم
چیز بدی نیست، من تک تنها توی این جاده ام
ذهن افراد مثل یه جزیره شناوره
شبی که ممکنه هیچوقت از راه نرسه
در راستای افق حرکت می کنم و پدال میزنم
به سمت نقطه ی درحال محوشدنی که ما انتخاب کردیم

[کورس]
اگه تو غمگینی، بیا دوچرخه سواری کنیم
بیا باد رو بندازیم زیر پاهامون
اوه، بیا دوچرخه سواری بکینم
درحالی که دست هامون به طور آزادانه ای از هم بازند

[پست-کورس]
نا, نا-نا-نا, نا-نا-نا
نا-نا-نا-نا-نا
نا-نا-نا, نا-نا-نا, نا-نا-نا
نا-نا-نا-نا-نا
[ورس 2]
بزار بعضی موقع ها به گردش دربیاد
مثل تایر های یه دوچرخه
یه چیزی هست که من باید پیداش کنم
مثل یه خوراکی بعدازظهری
احساس می کنم که انگار من فقط بخاطرهمین لحظه ی کوتاه زندگی کرده ام
همه چیز روی این دو تا چرخ، می تونه شبیه رویای موقع ظهر یه نفر باشه
بام رو احساس کن، حقیقت رو بو بکش
معجزه جای دوری نیست
مهم نیست که چه حالت چهره ای پیدا کنم، الان همه چی خوبه
چیز های واقعا با ارزش نامرئی اند
پاهات رو از روی زمین بردار
شبیه پرنده
بیا مثل یه جزیره شناور بشیم
همراه باد برقصیم
آره گریه کردن اشکالی نداره
وقتایی که خوشحالی، یا غمگینی

[کورس]
اگه تو غمگینی، بیا دوچرخه سواری کنیم
بیا باد رو بندازیم زیر پاهامون
اوه، بیا دوچرخه سواری بکینم
درحالی که دست هامون به طور آزادانه ای از هم بازند

[پست-کورس]
نا, نا-نا-نا, نا-نا-نا
نا-نا-نا-نا-نا
نا-نا-نا, نا-نا-نا, نا-نا-نا
نا-نا-نا-نا-نا
[اَوت رو]
نا-نا-نا) نا-نا-نا (نا-نا-نا) ,(نا-نا-نا) نا-نا-نا (نا-نا-نا))
لا-لا-لا-لا-لا
نا-نا-نا) نا-نا-نا (نا-نا-نا) ,(نا-نا-نا) نا-نا-نا (نا-نا-نا))
لا-لا-لا-لا-لا
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net