Ivri Lider - עברי לידר

"Hatrufa Hayekara - התרופה היקרה"

הלבנות לצד, הלבנות לצד ימין
השחורות לצד,השחורות לשמאל
הכול כל כך גדול הכול כל כך גדול
הפנים לשם,הפנים אומרות הכל
זה לא הזמן ,זה לא הזמן לשאול
הכול כל כך גדול הכול כל כך גדול

וגם עכשיו אתה עובר תקופה
הכי קשה שלא נגמרת
והידיים מתעייפות מאחיזה
בחבלים שהיא זורקת
התרופה היקרה

אני לא חזק, אני לא חזק בכלל
אני לא חזק אני לא חזק בכלל אבל
אני לא מבולבל אני לא מבולבל
שתבוא מכה, שתבוא מכה אליי
שבוא מכה, המתח משתק שכבר

תבוא ודי
הכל מאחוריי הכל מאוחריי
גם עכשיו אתה עובר תקופה
הכי קשה שלא נגמרת
והידיים מתעייפות מאחיזה
בחבלים שהיא זורקת
התרופה היקרה

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net