NagashBeatz - נגשביטס

"Kessef Me’aver - כסף מעוור"

שום דבר לא ישנה
את העובדה שהם דבילים
כסף מעוור אבל
גם חומר נעלם
די טיפשי לחשוב
שכולם ישארו אופטימיים
הכוח מאיתנו אז חוזר
הוא אל העם

מלחמות מבפנים
במציאות נדם הטוב
החומר הפך להיות
המציאות לרוב
אני אופטימי
עוד תראו שבקרוב
תפתח הדלת לאמת
ונזקקים שברחוב
עוד יגלו ת'סוד
להבחנה בין רע לטוב
במקום הכי נמוך
נמצאת אמת ואין תורה
עוד תורך יגיע איש בחליפה
בטרם תבקש סליחה

גם כשקשה תמיד
בסוף אתה מתחשל
לומד מוסר השכל
מכל הרוע ונותן
לאהבה לפרוח
לעומת מה שנובל
אין אף אחד שבאמת
יקח את מה שאלוהים נותן
הfamily פה איתי
Kill bad mind and pree we
אני בא אין דבר חזק יותר
במלחמה עיקשת
אני גור אריה עם להקה
ואמא לביאה היא השומר

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net