Ostan Stars

"Nan Nirpathum"

நான் நிற்பதும் நிர்மூலமகாததும்
தேவ கிருபையே –
நான் உயிருடன் வாழ்வதும் சுகமுடனிருப்பதும் கிருபையே

நான் நிற்பதும் நிர்மூலமகாததும்
தேவ கிருபையே –
நான் உயிருடன் வாழ்வதும் சுகமுடனிருப்பதும் கிருபையே

கிருபையே தேவ கிருபையே
தேவ கிருபையே தேவ கிருபையே
கிருபையே தேவ கிருபையே
தேவ கிருபையே தேவ கிருபையே

நான் நிற்பதும் நிர்மூலமகாததும்
தேவ கிருபையே –
நான் உயிருடன் வாழ்வதும் சுகமுடனிருப்பதும் கிருபையே

காலையில் எழுவதும்
கர்த்தரைத் துதிப்பதும்
மாலையில் காப்புடன் இல்லம்
வருவதும் கிருபையே
காலையில் எழுவதும்
கர்த்தரைத் துதிப்பதும்
மாலையில் காப்புடன் இல்லம்
வருவதும் கிருபையே
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net