“ก่อนรักกลายเป็ นเกลียด / Love Hate [Romanization & English Translation} lyrics

by

Violette Wautier


โปรดมองหน้ากัน ฉันว่าเธอเข้าใจ
Bpròht mong nâa gan // chăn wâa ter kâo jai
Please look at each other. I know that you understand

เธอและฉัน เรา... เปลีย่ น
Ter láe chăn rao... bplìian
That you and me, we... changed

[Mew]
หยุดความสัมพันธ์ ก่อนจะสายไป
Yùt kwaam săm-pan // gòn jà săai bpai
Stop our relationship before it’s too late

ก่อนรักจะกลายเป็น... เกลียด
Gòn rák jà glaai bpen... glìiat
Before this love will turn into... hate

[Violette & Mew]
เราต้องทนเจ็บอีกแค่ไหน~
Rao dtông ton jèp èek kâe năi~
How long do we have to stand this pain~

ยิ่งนานไปเรายิ่ งท ารา้ย~ กันเอง
Yîng naan bpai rao yîng tam ráai~ gan eng
As this keeps going, we will hurt~ each other
ความเป็นจรงิตอ้งหยุดตรงนี~ ้ ก็รู ้~
Kwaam bpen jing dtông yùt dtrong née~ gôr róo~
The truth is we have to stop this here~ we both know~

เดินต่อไปคงไม่ไหว~
Dern dtòr bpai kong mâi wăi~
Can’t keep walking like this anymore~

ฉันคงไม่ใช่~ คน ๆ นั้นที่เธอตอ้งการ
Chăn kong mâi châi~ kon kon nán têe ter dtông gaan
I might not be~ the person who you really want

และเธอคงจะไม่ใช่สิ่งทีฉ่ันตามหา~
Láe ter kong jà mâi châi sìng têe chăn dtaam hăa~
And I might not be the one that you are searching for~

ยิ่งคุยก็ยิ่งทะเลาะ
Yîng kui gôr yîng tá-lór
The more we talk, the more we fight

ยอมรับว่าคงเป็นเพราะว่าเรา... ต่าง... กัน~
Yom ráp wâa kong bpen prór wâa rao... dtàang... gan
I admit that it might be that we both... are... different~

[Mew]
เตบิ โตทุกวนั เพือ่ ห่างกนั แสนไกล
Dtèrp dtoh túk wan // pêuua hàang gan săen glai
Growing everyday just to be far apart
ใกล้ก็คล้ายว่า... ห่าง
Glâi gôr kláai wâa... hàang
When we’re close it still feels... far~

[Violette]
สิ่งทีส่ วยงาม กลบั จดื จางหายไป
Sìng têe sŭuay ngaam // glàp jèut jaang hăai bpai
Those beautiful things have turned bland and gone

เป็นแค่สายลม... ผ่าน
Bpen kâe săai lom... pàan
Just like a breeze that... passes by

[Violette & Mew]
เดินมาไกลก็ต้องหยุดพัก~
Dern maa glai gôr dtông yùt pák~
Coming this far, we have to stop~

ใจเราเองคงเหนื่อยมากนัก~
Jai rao eng kong nèuuay mâak nák~
And our hearts probably feel very tired~

ความเป็นจรงิตอ้งหยุดตรงนี~ ้ ก็รู ้~
Kwaam bpen jing dtông yùt dtrong née~ gôr róo~
The truth is we have to stop this here~ we both know~
เดินต่อไปคงไม่ไหว~
Dern dtòr bpai kong mâi wăi~
Can’t keep walking like this anymore~

ฉันคงไม่ใช่~ คน ๆ นั้นทีเธอตอ้งการ
Chăn kong mâi châi~ kon kon nán têe ter dtông gaan
I might not be~ the person who you really want

และเธอคงจะไม่ใชส่ ิ่งทีฉ่ันตามหา~
Láe ter kong jà mâi châi sìng têe chăn dtaam hăa~
And I might not be the one that you are searching for~

ยิ่งคุยก็ยิ่งทะเลาะ
Yîng kui gôr yîng tá-lór
The more we talk, the more we fight

ยอมรับว่าคงเป็นเพราะว่าเรา... ต่าง... กัน~
Yom ráp wâa kong bpen prór wâa rao... dtàang... gan
I admit that it might be that we both... are... different~

ฝืนไปก็เท่านั้น~ (x2)
Fĕun bpai gôr tâo nán~
Forcing this further is pointless~

ฉันคงไม่ใช่~ คน ๆ นั้นที่เธอตอ้งการ
Chăn kong mâi châi~ kon kon nán têe ter dtông gaan
I might not be~ the person who you really want

และเธอคงจะไม่ใชส่ ิ่งทีฉ่ันตามหา~
Láe ter kong jà mâi châi sìng têe chăn dtaam hăa~
And I might not be the one that you are searching for~

ยิ่งคุยก็ยิ่งทะเลาะ
Yîng kui gôr yîng tá-lór
The more we talk, the more we fight

ยอมรับว่าคงเป็นเพราะว่าเรา... ต่าง... กัน~
Yom ráp wâa kong bpen prór wâa rao... dtàang... gan
I admit that it might be that we both... are... different~

ฝืนไปก็เท่านั้น~ (x3)
Fĕun bpai gôr tâo nán~
Forcing this further is pointless~


Romanization & English Translation by Netdrifter
Https://twitter.com/net_drifter/status/1423555753344962564?s=21
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net