Hideki Naganuma

"Love Sensation"

[Intro]
[?]
Sensation...
Love Sensation

[Verse]
Oohh
Ooh ooh ooh
Oohh
Ooh ooh ooh
Are you ready?

[?]
(Sensation)
Call it Love Sensation
[?]
(Sensation)
Love for, love for
[?]
(Sensation)
Call it Love Sensation
(Sensation)

Are you ready now?
Oh yeah!
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net