La Caravana lyrics

by

Yahir Saldivar


๐˜Œ๐˜ฏ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ช ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ช๐˜จ๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ช ๐˜ค๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜บ ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ข ๐˜ค๐˜ข๐˜ณ๐˜ข๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ท๐˜ฐ๐˜บ ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ท๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ช๐˜จ๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ด ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ถ๐˜ช๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ด๐˜ฆรฑ๐˜ฐ๐˜ณรณ๐˜ฏ

๐˜Œ๐˜ฏ ๐˜ญ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ข๐˜ด ๐˜ด๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณรก๐˜ฏ ๐˜ป๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ฒ๐˜ถรญ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ซ๐˜ฐ ๐˜ท๐˜ฐ๐˜บ ๐˜บ ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ช ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ด ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข ๐˜บ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ฒ๐˜ถรญ ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜”๐˜ข๐˜ต๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ด ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ข'๐˜ซ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ณ

๐˜ˆ๐˜ญ๐˜ญรก ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜”รฉ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ป ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ด๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ณรก๐˜ฏ ๐˜ท๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด ๐˜จ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ญ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜จ๐˜ถ'๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ด๐˜ข๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฐ๐˜ด ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ข ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ด ๐˜ข๐˜ดรญ ๐˜ท๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ด ๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฎ'๐˜ข๐˜ต๐˜ข๐˜ณ

๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ด๐˜ข ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ท๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ณ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฐ ๐˜บ๐˜ข ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ข๐˜จ๐˜ถ๐˜ข๐˜ˆ๐˜ป๐˜ต๐˜ฆ๐˜ค๐˜ข ๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ด ๐˜ˆ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ณ

Que no les vengan a contar puras mentiras aquรญ el que manda no es de cualquier gente en las blindadas en ella raza pesada trae lanza papas pa chingar a corrientes

En San Fernando en carretera bien empotrados rostros tapados y en filita van siempre al millรณn aquรญ la feria no es problema pa esos chambeamos

Y se vienen acรก a la ciudad los destrozamos cuando hay relajo me jalรณ pa la playa Bagdad unos mariscos y unas michas agusto de mรกs un narizon si seguimos en comando pa que los pะตrros sigan ladrando de mรกs

Y se les tiran no mรกs soy ะตl tracas tracas pum pum y pam pam a la hora de la gu'erra son ma'tas gentes a la orden pal desorden somos jefones puro tamaulipeco
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright ยฉ 2012 - 2021 BeeLyrics.Net