Snatam Kaur

"Har Har Har Har Gobinday"

[Verse 1]
Har har har har gobinday
Har har har har mukanday
Har har har har udaray
Har har har har apaaray

Har har har har hareeang
Har har har har kareeang
Har har har har nirnaamay
Har har har har akaamay

[Verse 2]
Har har har har gobinday
Har har har har mukanday
Har har har har udaray
Har har har har apaaray

Har har har har hareeang
Har har har har kareeang
Har har har har nirnaamay
Har har har har akaamay

[Verse 3]
Har har har har gobinday
Har har har har mukanday
Har har har har udaray
Har har har har apaaray

Har har har har hareeang
Har har har har kareeang
Har har har har nirnaamay
Har har har har akaamay

[Verse 4]
Har har har har gobinday
Har har har har mukanday
Har har har har udaray
Har har har har apaaray

Har har har har hareeang
Har har har har kareeang
Har har har har nirnaamay
Har har har har akaamay

[Verse 5]
Har har har har gobinday
Har har har har mukanday
Har har har har udaray
Har har har har apaaray

Har har har har hareeang
Har har har har kareeang
Har har har har nirnaamay
Har har har har akaamay

[Verse 6]
Har har har har gobinday
Har har har har mukanday
Har har har har udaray
Har har har har apaaray

Har har har har hareeang
Har har har har kareeang
Har har har har nirnaamay
Har har har har akaamay

[Verse 7]
Har har har har gobinday
Har har har har mukanday
Har har har har udaray
Har har har har apaaray

Har har har har hareeang
Har har har har kareeang
Har har har har nirnaamay
Har har har har akaamay

[Verse 8]
Har har har har gobinday
Har har har har mukanday
Har har har har udaray
Har har har har apaaray

Har har har har hareeang
Har har har har kareeang
Har har har har nirnaamay
Har har har har akaamay

[Verse 9]
Har har har har gobinday
Har har har har mukanday
Har har har har udaray
Har har har har apaaray

Har har har har hareeang
Har har har har kareeang
Har har har har nirnaamay
Har har har har akaamay

[Verse 10]
Har har har har gobinday
Har har har har mukanday
Har har har har udaray
Har har har har apaaray

Har har har har hareeang
Har har har har kareeang
Har har har har nirnaamay
Har har har har akaamay

[Verse 11]
Har har har har gobinday
(Gobinday)
Har har har har mukanday
(Mukanday)
Har har har har udaray
(Udaray)
Har har har har apaaray
(Apaaray)

Har har har har hareeang
(Hareeang)
Har har har har kareeang
(Kareeang)
Har har har har nirnaamay
(Nirnaamay)
Har har har har akaamay

[Verse 12]
Har har har har gobinday
(Gobinday)
Har har har har mukanday
(Mukanday)
Har har har har udaray
(Udaray)
Har har har har apaaray
(Apaaray)

Har har har har hareeang
(Hareeang)
Har har har har kareeang
(Kareeang)
Har har har har nirnaamay
(Nirnaamay)
Har har har har akaamay

[Verse 13]
Har har har har gobinday
(Gobinday)
Har har har har mukanday
(Mukanday)
Har har har har udaray
(Udaray)
Har har har har apaaray
(Apaaray)

Har har har har hareeang
(Hareeang)
Har har har har kareeang
(Kareeang)
Har har har har nirnaamay
(Nirnaamay)
Har har har har akaamay

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net