Zbigniew Preisner

"Kai kairos"

Kai Kairos
(Ecclesiastes 3, 1-8)

Toìs pàsi ho chrònos
Kaì kairòs
To pantì pràgmati hypò ton uranòn
Kai kairòs
Kai kairòs

Tou tekeìn, tou apothaneìn
Tou phyteùsai, tou ektìlai to pefyteumènon
Kai kairòs, kai kairòs
Tou apokteìnai, tou iàsasthai
Tou kathelìn, tou oikodomeìn
Tou klaùsai, tou gelàsai
Tou kòpsasthai, tou orhèsasthai
Kai kairòs
Kai kairòs

Tou baleìn lìthous, tou synagageìn lìthous
Tou zetèsai, tou apolèsai
Tou phylàxai, tou ekbaleìn

Kai kairòs
Kai kairòs
Tou rèxai, tou pàpsai
Tou sigàn, tou laleìn
Tou philèsai, tou misèsai
Kairòs polèmou, kairòs eirènes…

Kai kairòs, kai kairòs…

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net