No God lyrics

by

Sam Smith


Lyrics from Snippet

You're no god, you're no leader
You're no saint, you're no teacher
You're no god
You're no god
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net